Bekendtgørelse om indførsel af hundehvalpe og kattekillinger fra europæiske land

 
12-10-2010
Lovgivning hunde

I medfør af § 3 i lov om udførsel og indførsel af levende dyr m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 61 af 2. februar 1988, samt § 1 i Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 418 af 12. juli 1988 om indførsel og transit af hunde og tamkatte, fastsættes:

§ 1. Indtil 3 hunde og tamkatte under en alder af 4 måneder kan indføres fra europæiske lande på nedennævnte betingelser.

§ 2. Hunde og tamkatte, der ved indførsel er mellem 3 og 4 måneder gamle, kan indføres på betingelser som angivet i § 2 og § 4 i Landbrugsministeriets bekendtgørelse af 12. juli 1988, idet der dog kan ses bort fra kravet om, at rabiesvaccinationen skal være foretaget mindst 1 måned før indførselen, såfremt hvert enkelt dyr er ledsaget af en sundhedsattest, jf. stk. 2, der er udstedt af en autoriseret dyrlæge i oprindelseslandet og en rabiesvaccinationsattest, som angivet i Veterinærdirektoratets bekendtgørelse af 1. maj 1989 af regler om attestation af rabiesvaccination ved inførsel af hunde og tamkatte.

Stk. 2. Af den i stk. 1 nævnte sundhedsattest, som skal være på dansk, tysk, engelsk eller fransk og som ikke må være over 10 dage gammel, skal fremgå:

1) Dyrets art, race, navn, køn og særlige kendetegn.
2) Alder angivet ved fødselsdato, samt angivelse af fødested.
3) Ejerens navn og adresse.
4) At dyret er sundt og uden tegn på sygdom.
5) At der mig bekendt ikke i de sidste 60 dage er forekommet tilfælde af rabies i en zone med en radius på 20 km fra fødestedet og evt. senere opholdssted.

6) Den attesterende dyrlæges stempel, underskrift og dato.

§ 3. Hunde og tamkatte, der ved indførsel er under 3 måneder gamle, kan indføres på betingelser som angivet i § 2, idet der dog kan ses bort fra den krævede rabiesvaccinationsattest.

§ 4. Den i § 2 nævnte rabiesvaccinationsattest og sundhedsattest skal forevises toldvæsenet ved indførsel.

Stk. 2. Ved indførsel uden personledsagelse skal attesterne tillige forelægges grænsedyrlægen, der skal have meddelelse om indførsel senest 48 timer før dyrenes ankomst.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 1989.

Stk. 2. Veterinærdirketoratets cirkulære af
27. juni 1983 om indførsel af hundehvalpe og kattekilliger fra europæiske lande ophæves.

 
 
Find information om: dyr guide Kæledyr guiden
(Hovedkategori: Hunde)